• Arc2 architectuur
 • Kebajastraat 41, 1336 NA Almere
 • 036 521 7770
 • info@bruggenarchitectuur.nl

N18 Varsseveld - Enschede

De Rijksweg N18 Varsseveld - Enschede vormt een verbinding tussen het knooppunt Arnhem / Nijmegen en het stedelijk netwerk van Twente. In de voorgaande situatie liep de weg door en langs een aantal kernen. Dit zorgde voor knelpunten ten aanzien van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Om deze knelpunten op te lossen en om de bereikbaarheid te verbeteren ter stimulering van de regionale economische ontwikkeling, is de N18 aangepast. Arc2 architectuur verzorgde voor deze specifieke opgave het esthetisch PVE.


Landschappelijke inpassing: N18 parelsnoer door het Twentse landschap
De N18 loopt door een gebied dat een enorme rijkdom kent aan verschillende landschappen, hoogteverschillen, begroeiing en bebouwing. Op de route doorsnijdt de N18 dorpslandschappen, natuurlandschappen, grootschalige cultuurland-schappen en kleinschalige cultuurlandschappen. Ze vormen de parels van het Twentse en Achterhoekse landschap. Vanaf de N18 zijn deze landschappen zichtbaar met hun eigen karakteristieke gezichten en fronten. De volgende soorten van fronten zijn er aan langs de N18 zichtbaar: woon-werk fronten, natuurfronten, grootschalig landschapsfronten en kleinschalige landschapsfronten.Rijden over de N18 geeft zo een panorama op de diversiteit van het Twentse en Achterhoekse landschap, de weg is als een snoer dat alle parels aaneenrijgt. 

Doorgaand element in het landschap
De ambitie is om de weg als een doorgaand element in het landschap vorm te geven met een herkenbaar basisprofiel en eenheid en rust in het wegbeeld. De nieuwe N18 heeft niet overal hetzelfde wegprofiel.Van Varsseveld tot Groenlo bestaat het profiel uit 2x2 rijstroken en een deel 2x1 met gelijkvloerse kruisingen (bestaand tracé). Tussen Groenlo en Enschede is een deel 2x1 met ongelijkvloerse kruisingen en een deel met 2x2 met ongelijkvloerse kruisingen (nieuw tracé). Het is van belang dat de overgangen tussen de verschillende wegprofielen vloeiend worden vormgegeven. De weg wordt als een lijnelement vorm gegeven met een duidelijke samenhang in de lengterichting en een onderscheid in dwarsrichting. De consistente vormgeving van de weg zorgt voor een contrast met de grote variëteit van landschappen waar de weg doorheen loopt. 

Familie van kunstwerken
De kunstwerken zijn de onderdelen van de weg die het meest zichtbaar zijn in het landschap. Deze dienen op een terughoudende wijze te worden vormgegeven en herkenbaar te zijn als integraal onderdeel van de de weg. Er wordt gestreefd naar een samenhangend beeld van weg en kunstwerken. De verschillende kunstwerken krijgen een uniforme vormgeving en detaillering zodat ze herkenbaar zijn als behorend bij hetzelfde geheel. Toch kunnen de kunstwerken van elkaar verschillen doordat ze een andere functie hebben of het landschap om een andere oplossing vraagt. Ondanks de verschillen dienen de kunstwerken herkenbaar te zijn als kunstwerken van één familie. Een consistente vormgeving van de kunstwerken als familie kan ook economische voordelen hebben: zowel productie als onderhoud en beheer kan kostenefficiënter plaatsvinden.

Markante punten
In het Landschapsplan zijn een aantal markante punten aangegeven. Het betreft onder andere de kruising van een rivierbeek, de kruising van een spoorlijn en de entree van een kern. Deze punten moeten worden uitgewerkt tot plekken met een duidelijke en subtiel herkenbare identiteit. Daarbij spelen het landschappelijk ontwerp van de inpassing en de kunstwerken die hier een onderdeel van uitmaken een rol. 

Vormgeving en detaillering kunstwerken
Het landschap dient goed beleefbaar en zichtbaar te zijn vanaf de weg en de kunstwerken ondersteunen de beleving van het landschap. De kunstwerken dienen zorgvuldig te worden ingebed in het locale landschap. Kunstwerk en landschap vormen een integrale ontwerpopgave. De kunstwerken zelf zijn op een vanzelfsprekende en onopvallende wijze aanwezig in het landschap.

De vormgeving van de verschillende onderdelen van de kunstwerken worden op elkaar afgestemd zodat het als een eenheid ervaren wordt.

Deze ambitie wordt nagestreefd door middel van:
 • een identiteit voor de kunstwerken die past in het gebied waar de N18 doorheen loopt;
 • een ingetogen vormgeving van de kunstwerken met pure materialen en kleuren die aansluiten op de omgeving;
 • slank vormgeven van de constructies; 
 • zorgvuldige detaillering van de randen en hekwerken met ronde en vloeiende overgangen;
 • het creëren van een goed doorzicht door slanke randen en profielen en doorzichtige hekwerken;
 • het maximaal open houden van de zichtlijnen en het vermijden van dichte vlakken; 
 • onderdelen van kunstwerken die gebogen zijn worden met een vloeiende curve uitgevoerd;
 • zorgvuldig ontwerp van aansluiting kunstwerk en omgeving;
 • integrale vormgeving van alle onderdelen van het kunstwerk.

 

Gerelateerde Projecten